Viser arkivet for stikkord politikk

GOD JUL

17.12.2009

Ønsker alle en riktig god jul!

Jan

De R/G og den manglende tiltaksplanen mot fattigdom.

En undersøkelse gjort av Norsk institutt for by-og regionsforskning viser at det har blitt 600 flere bostedsløse i løpet av de tre siste årene.
Da de R/G dannet regjering lovte de at skulle avvikle fattigdommen, men i 2008 var det registrert 6091 personer i Norge som bostadløse.
Den typiske bostedløse er en enslig mann, ca 34 år gammel, født i Norge med sosialbidrag som viktigste inntektskilde, utaler forsker ved NIBR Evelyn Dyb.
Av de bostadsløse er 1526 registrert i Oslo, ca 1100 er registrert i Bergen, Trondheim og Stavanger og i Haugesund ca. 70.
Ca. 60 % er rusmissbrukere og derfor årsaken til at de ikke kan skaffe seg bolig. Ca 2 % er det man kan kalle uteliggere uten ordnet overnatting, mens ca. 37 % bor midlertidig hos slekt og venner.
Regjeringen Bondevik ved daværende Sosialminister Ingjerd Schou bevilget 19 millioner til forskning av bostedsløses situasjon.
Disse pengene ble bevilget til forskning og tiltak som skulle hjelpe de bostedsløse i landets seks største byer. De seks kommunene var: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.
Hvor er resultatene blitt av og hva vil de R/G gjøre?
Jan A Falla
Trøgstad
Styremedlem
VPP

Hvem har ansvaret for de psykisk syke?

Hvordan hadde ansvarlig helsemyndighet reagert hvis døende pasienter hadde blitt avist ved døren av legen eller hadde blitt overlatt til seg selv etter noen dager på sykehus og at ingen brydde seg om og ringe for å høre hvordan det sto til?
Da hadde media grepet inn og det hadde blitt en stor skandale.
I Midt-Norge i fjor hadde politiet 1.600 registrerte psykiatrioppdrag og i Sør- og Nord-Trøndelag ca 1.600 oppdrag.
Disse oppdragene handler oftest om å bistå helsevesenet med å kjøre eller komme inn til psykiatriske pasienter som har låst seg inne.
Hvorfor er det slik? Folk blir behandlet så lite som mulig og korte opphold på akuttinstitusjoner, noen ganger bare noen lusne døgn før de blir sendt tilbake til hverdagen til en liten hybel eller leilighet alene. Kanskje med noen medisiner, som ingen passer på at de tar. Liggedøgn på psykiatriske sykehus har gått ned fra 14000 døgn til ca 5000 døgn.
Etter loven skal de sendes ut med en detaljert oppfølgingsplan og pasientene driver derfor rundt i et stort hull i helsevesenet.
Det trengs ingen flere gjennomganger av den psykiatriske situasjonen, men at noen tar det hele og fulle ansvar og gjør noe.
Nå er det nedsatt et granskingsutvalg og jeg vil oppfordre helseministeren og ta med seg utvalget opp til Tromsø på befaring på åstedet og gå inn på rommene til de som ble drept å se blodflekkene.
Alle har krav på et verdig liv!
Jan A Falla
Trøgstad
Verdigpolitisk Program

De kan, de vil, de for det til !

De kan, de vil, de for det till!

Det er Frelsesarmeen Molde korps jeg sikter til. La meg tilføye med en gang, jeg er innhabil fordi det er min sønn major Kjell-Arne Falla som er korpsleder men jeg skal prøve og være så objektiv jeg kan. Det som korpset der opp har fått til bør være et tankekors for alle. Nå er det også de mange frivillige, kommunen og næringslivet som skal ha en stor del av æren, men det er korpslederen som har dratt det tyngste lasset. De har fått i gang varmestue for uteliggere og rusmissbrukere med varm mat 2 ganger i uken og har også i samarbeid med kommunen åpnet en helsestasjon for rusavhengie.
Nå er de i full gang med et nytt og spennende prosjekt, nemlig Prosjekt Jobben-Molde som er i støpeskjeen.
Arbeidsgruppen består av Frelsesarmeen, Molde Næringsliv, Sosialtjenesten, NAV og vaktmester ”Jappen” Petterson. Etter flere år med varmestua i Molde har de rusavhengie utrykt ønske om å ha noe meningsfylt å gå til.
Brukere i denne gruppa har ikke noe jobb og har store problemer på ulike nivåer med og fungere på en ordinær arbeidsplass eller andre arbeidstiltak som Arbeid med bistand eller skjermet tiltak. Målgruppen trenger en mykere og mer fleksibel arbeidsarena. Brukerne behøver ikke være rusfrie for og få jobb i tiltaket. Det som blir forventet er at brukerne er i form til å jobbe og at rustilstanden ikke er til sjenanse for andre eller er en fare for seg selv.
Jobben tilbyr denne gruppen 4 timer arbeid pr. dag 4 ganger i uken og avlønnes kontant etter ent arbeidsdag med kr. 50,- pr time. Alle brukere må fremskaffe skattekort før de har nådd grensen for skattefrie beløpet på kr. 2000,-.
Arbeidsgiver ansvaret ligger under Frelsesarmeens rusomsorg-region nord, Molde korps og arbeidsgruppa vil så langt det lar seg gjøre være en aktiv pådriver i og få inn ekstra økonomiske midler til prosjektet, foruten det som kommer inn fra Molde kommune.
Prosjektet har et budsjett på 1,2 mil kroner og de har allerede fått forespørsel om 2 oppdrag.
DE KAN, DE VIL, DE FÅR DET TIL!
Jan
Trøgstad

De R/G manglende fattigdoms forkjempelse

Tidligere LO-boss Yngve Hågensen gikk ut i media for en tid siden og utalte at de R/G ikke har klart og gjøre nok for og bekjempe fattigdommen her i landet. Velkommen etter Yngve fordi det blir flere og flere minstepensjonister her i landet og dermed øker også antall fattige.
Nå har Stiftelsen Rettferd for taperne forslått at det innføres en borgerlønn her i landet og at den må ligge på 3G, nærmere kr. 200 000 i året. Da vil det bli flere som slipper og gå til Sosialkontoret. Jeg hilser forslaget hjertelig velkommen og håper at det blir fulgt opp.
Vi vet i dag at sosialklienter blir behandlet med lav respekt, personalet forstår ofte ikke deres problemer og ca. 50 % har svært dårlig tilitt til offentlige kontorer. Det må være et sterkt signal at respektløs behandling på sosialkontoret utgjør 79 %.
Sosialkontorets personale er blitt slaver av instrukser, lover og regler at de mister av syne menneskene utenfor skranken. Personalet må bli medspiller og ikke som en vanskelig motspiller. Det som er alvorlig er at sosialkontoret er blitt et haleheng til reformen NAV. Det er tragisk og jeg tror ikke veien om NAV er den riktige veien og gå for sosialklienter.
Jeg beklager og si det men NAV-reformen vil bli en ulykke for velferdstaten.
Det vi sårt trenger er å få et bruker ombud som ikke er en del av sosialetaten, men som kan titte sosialetaten i kortene og som holder etaten i ørene. Det kalles kvalitetssikring.

Jan A Falla
Trøgstad

Verdivalg hva innebærer det?

Statsministeren har kunngjort at valget i 09 blir t verdivalg. Men hva er et verdivalg?
Jeg vil gjerne høre hva andre legger i et verdipolitisk program.
Jan

Nå må noe gjøres i helsesektoren!

4000 personer står i kø for og få hjelp til sitt rusmissbruk. I 2007 var det 5 % færre som ble lagt inn på døgnbasert rusbehandling enn året før.
Ventetiden er 10 uker flere steder i landet. Det mangler 1 milliard 2009 men det blir bare tilført 300 millioner.
Dette er en skandale. Nå må Stortinget manne seg opp og plusse på budsjettet med mere penger.
Vi får heller skjære ned på byråkratiet slik at vi får nye penger inn i systemet. De R/G satte seg som mål og gjøre forvaltningen mer effektiv. Bare det siste året har det blitt ansatt 145 byråkrater og utgiftene har økt med 1,1 milliard i regjeringskvartalet.
Er det noe rart i at Riksrevisjonen slakter regjeringen. Det er bare SM-kontor som slipper unna kritikk.
Når det gjelder helsesektoren så må vi gå vekk fra stat-regioner-helseforetak. Dette koster så mye penger at det ikke blir noe igjen til og behandle syke mennesker.
Vi må få til et system hvor staten har ansvaret og at helseforetakene blir selvstendige foretak. Vi komme dit at regionene forsvinner, da vil vi frigi store resurser som da går direkte inn i helseforetakene.
Jan
Trøgstad