Viser arkivet for stikkord narokotika

Dilemmaer ved en sprøyteromsordning

10år

Det er forsatt en del skriving om sprøyterom og vil at alle får med seg hva SIRUS
skriver i “sprøyterommets dilemmaer.”

En sprøyteromsordning innebærer ulike typer dilemmaer.
• På bakgrunn av at injisering av heroin innebærer større risiko for overdose enn røyking, kan det eksempelvis sees på som et dilemma at den norske prøveordningen bare tillater injisering.
• Så lenge det er få reine heroinmisbrukere i Norge, kan det også sees på som et dilemma at det bare er injisering av heroin som er tillatt.
• Det vil videre kunne sees på som et dilemma at en sprøyteromsordning kan bidra til å opprettholde rusmiddelmisbruk.
• En sprøyteromsordning vil ha problemer med å ta i mot brukere som er psykisk syke og utagerende. Det vil derfor kunne være et dilemma at de som kanskje har størst behov for en sprøyteromsordning, må utestenges.
• Injisering i hals og lyske medfører større risiko for skader enn injisering i arm. Det vil derfor være et dilemma hvorvidt en sprøyteromsordning skal tillate slik injisering.
• En sprøyteromsordning vil kunne motiveres ut fra et renovasjonsaspekt, noe som vil kunne føre til at hjelpeaspektet kommer i bakgrunnen.
• Et annet dilemma ved en offentlig sprøyteromsordning, vil være at det vil kunne tolkes som signal om at samfunnet aksepterer bruk av narkotika.
• Helsepersonelloven tilsier meldeplikt til barnevern (brukere med omsorgsansvar for barn), sosialtjenesten (graviditet) og politi (bilkjøring i påvirket tilstand). I noen situasjoner opplever ansatte dette som dilemmaer ved at de risikerer at aktuelle brukere vil unnlate å bruke sprøyteromsordningen.
• Så lenge en sprøyteromsordning er et knapt “gode”, vil en ikke kunne være sikker på at det er de som trenger det mest, som får adgang. Det vil derfor være et dilemma om en skal legge “først til mølla” prinsippet til grunn, eller om andre kriterier skal gjelde.
• Det vil også kunne stilles spørsmål ved om sprøyterom er riktig bruk av samfunnets resurser og hvor langt skal samfunnet strekke seg i å møtekomme rusmiddelmisbrukeres behov for ulike tjenester.

info fra SIRUS