Viser arkivet for september, 2015

Bedre rusomsorg

Rusomsorg
Situasjonen for byens rusavhengige er uverdig og uakseptabel. Bergen er blant de byene i Europa med flest overdosedødsfall, og åpne russcener preger bybildet. Hver enkelt rusavhengig må sees som det mennesket han eller hun er – og bli møtt med tiltak som passer for situasjonen vedkommende er i. Venstre vil prioritere tiltak som gir rusavhengige verdighet og som redder liv. De som ønsker et tilbud om rusfri behandling, bør få dette senest 24 timer etter avrusing. Samtidig må vi unngå at det beste blir det godes fiende. Venstre vil melde Bergen ut av organisasjonen ECAD (European Cities Against Drugs) og få slutt på en politikk som hindrer leger i å bruke virkemidler som beviselig virker.

Venstre mener den urealistiske visjonen om det narkotikafrie samfunnet har stått i veien for skadereduserende tiltak som erfaring fra andre land og byer viser at redder liv og øker livskvaliteten for de rusavhengige.

Derfor vil vi innføre ett eller flere brukerrom i Bergen etter modell og erfaringer fra andre europeiske byer. Her vil rusavhengige som vi ikke klarer å nå med andre tiltak, kunne innta stoffene de er avhengige av på en forsvarlig måte. Brukerrom, i sammenheng med andre tiltak, redder liv og er avgjørende for å bli kvitt åpne russcener i Bergen.

Rusavhengige som røyker heroin istedenfor å sette sprøyter, utsetter seg selv for færre farer enn sprøyte-narkomane. Venstre vil derfor at Bergen skal søke staten om å få tillate røyking av heroin i brukerrommene. Helsevesenet må også kunne ta i bruk de virkemidlene vi har sett virke i andre land. Vi vil derfor jobbe for at det blir tillatt med heroinassistert behandling av rusavhengige som ikke har nytte av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

For at behandlingen av rusavhengige skal fungere, er folk avhengige av et trygt sted å bo. Vi ønsker å fase ut bruken av hospits der det ikke er anbefalt av helsepersonell, og erstatte det med egnede boliger for rusavhengige. De rusavhengige skal så langt som mulig selv få velge hvilket område de vil bo i. Kommunen må følge opp med tiltak som øker bo-evnen og minimerer eventuelle konflikter i nærmiljøet.

Venstre vil også jobbe for at kommunen skal legge til rette for at bostedsløse ruspasienter får en rusfri og egnet bolig i forbindelse med utskrivelse fra rusbehandling i døgninstitusjon, forutsatt at utskrivelse skjer som planlagt – og er varslet minst 6 uker på forhånd.
Arbeid er også en viktig vei til rusfrihet, og Venstre vil ha flere og bedre lavterskel arbeidstiltak i regi av ALF (Senter for arbeidslivsforberedelse).

I årene fremover vil vi få flere eldre rusavhengige. Venstre vil sørge for at disse får egnede tilbud i eldreomsorgen.

For å hindre smittefare, overdosefare og andre helseutfordringer for rusavhengige er det avgjørende at det deles ut nok og riktig brukerutstyr. Derfor må Straxhuset og andre med ansvar for utdeling av rent brukerutstyr gis økonomisk handlingsrom til å prioritere dette.

Venstre vil:

• opprette brukerrom for rusavhengige
• tillate røyking av heroin i brukerrommene
• tillate at leger behandler rusavhengige med heroin
• fase ut bruken av hospits og erstatte med egnede boliger
• at alle skal få tilbud om rusfri behandling 24 etter avrusing
• sørge for gode omsorgstilbud for eldre rusavhengige
• melde Bergen ut av European Cities Against Drugs
• styrke lavterskel arbeidstiltak i regi av Senter for arbeidslivsforberedelse
• sørge for nok utdeling av rent brukerutstyr til rusavhengige
• at Bergen kommune skal legge til rette for å skaffe rusfri bolig ved planlagt utskrivelse fra døgnbehandling